Ochrana osobních údajů

Poučení subjektu údajů – informace dle čl. 13 GDPR

Společnost HOXTER, a.s. se sídlem č. ev. 512, 664 34 Jinačovice, IČO: 28359542, spisová značka B 5930 vedená u Krajského soudu v Brně jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje uchazeče o zaměstnání (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:

 • Osobní údaje v rozsahu nezbytném pro výběrové řízení za účelem uzavření pracovněprávního vztahu (identifikační údaje, kontaktní údaje, doklady o odbornosti a bezúhonnosti, další údaje z životopisu) předané Subjektem údajů nebo získané Správcem, budou Správcem zpracovávány výlučně za účelem výběrového řízení pro uzavření pracovněprávního vztahu a plnění pracovněprávních předpisů a jiných souvisejících právních předpisů. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy oprávněný zájem Správce a současně také plnění zákonných povinností Správce dle předpisů upravující oblast pracovněprávních vztahů, sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění, vedením účetnictví a archivaci dokumentů. Titulem pro zpracování osobních údajů zvláštní kategorie (zdravotní stav) je nezbytnost jejich zpracování pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv Správce nebo subjektu údajů v oblasti pracovního práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení. Pro marketingové účely lze využít osobní údaje pouze se souhlasem Subjektu údajů. 
 • Zpracování osobních údajů založené na oprávněných zájmech Správce je i zpracování za účelem vedení soudních sporů, správních či obdobných řízení.
 • Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran, což je nezbytné pro vedení výběrového řízení za účelem uzavření pracovněprávního vztahu a plnění pracovněprávních a souvisejících právních předpisů, což by bez poskytnutí předmětných osobních údajů nebylo možné.
 • Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovávány po dobu trvání výběrového řízení pro uzavření pracovněprávního vztahu, dále po dobu udělení souhlasu Subjektu údajů se zpracováním, pokud byl souhlas udělen, dále po dobu existence právní povinnosti, která se na Správce vztahuje (finanční správa, dozorový orgán, archivační předpisy) či pro účely oprávněných zájmů Správce (soudní či správní spor). Správce zpracovává osobní údaje výhradně pro vymezené účely v souladu s existujícím právním titulem pro zpracování.
 • Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely plnění pracovněprávních a souvisejících předpisů poskytnuty orgánům BOZP, finanční správě, ČSSZ, zdravotním pojišťovnám, statutárům a oprávněným zaměstnancům Správce a dále osobám, které Správci poskytují IT, právní, účetní, mzdové a poradenské služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a smluvními závazky. Osobní údaje dále mohou být rovněž poskytnuty dle zákona orgánům činným v trestním řízení, soudům, jiným orgánům veřejné moci. Se souhlasem Subjektu údajů mohou být poskytnuty i společnosti HOXTER.
 • Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám.
 • Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (tel: +420 234 665 111, posta@uoou.cz) má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
 • Subjekt údajů má právo odvolat kdykoliv udělený souhlas se zpracováním svých osobních údajů či výslovný souhlas se zpracováním zvláštní kategorie osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • Kontaktní údaje Správce pro zpracování osobních údajů jsou:
  1. Ester Šebková, 734 853 713, gdpr@hoxter.eu
  2. Jitka Nováková, 731 964 483, gdpr@hoxter.eu
  3. Kateřina Pokorná, 703 147 527, gdpr@hoxter.eu
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies